اساتید مدیر جریان ساز

  • محسن نوروزلو

    محسن نوروزلو سالهاست که بر فنون فروش و خودسازی فردی متمرکز است ، او ۱۸ سال است که رکوردهای فروش قابل توجهی را خلق کرده است

  • محمد نجاتی

    محمد نجاتی مدرس این دوره تحلیلگر نرم افزارهای جامع مدیریت است ، او ۱۸ سال است که در حوزه مدیریت فعالیت میکند!

  • گروه اساتید

    محمد نجاتی مدرس این دوره تحلیلگر نرم افزارهای جامع مدیریت است ، او ۱۸ سال است که در حوزه مدیریت فعالیت میکند! محسن نوروزلو نیز سالهاست که بر فنون فروش و خودسازی فردی متمرکز است ، او ۱۸ سال است که رکوردهای فروش قابل توجهی را خلق کرده است