نشان تایید هویت

نشان تایید هویت مشخص میکند که شما از نظر مکان سکونت، کسب و کار و هویت قانونی فردی(کارت ملی) از نظر مدیر جریان ساز تایید شده هستید. ارسال مدارک ماند سند و یا اجاره نامه معتبر و نشان کارت ملی برای کسب این نشان الزامیست . این نشان جزو نشان های پایه و رایگان است.

احراز هویت احراز هویت