نشان بیمه

نشان بیمه به معنی داشتن یکی از بیمه های مسئولیت مدنی و یا بیمه مربوط به اموال است. این نشان تایید میکند که شما در صورت ایجاد هرگونه حادثه آماده جبران خسارات کسانی هستید که با شما فعالیت مشترکی داشته اند. ارسال تصویر بیمه نامه از طریق سامانه پشتیبانی برای کسب نشان الزامیست.این نشان رایگان و پایه است.

بیمه تایید شده بیمه تایید شده