مدرس این دوره

محمد نجاتی

محمد نجاتی مدرس این دوره تحلیلگر نرم افزارهای جامع مدیریت است ، او ۱۸ سال است که در حوزه مدیریت فعالیت میکند!

محسن نوروزلو

محسن نوروزلو سالهاست که بر فنون فروش و خودسازی فردی متمرکز است ، او ۱۸ سال است که رکوردهای فروش قابل توجهی را خلق کرده است