مدیر جریان ساز کیست؟

وقتی می‌گوییم مدیر جریان ساز از مدیری خود ساخته و با ارزش صحبت می کنیم این تعریف ما از مدیر جریان ساز است

جریان مدیر جریان ساز

یک جریان اقتصادی تنها راه نجات مردم در کشورهای در حال توسعه است

دوره های مدیر جریان ساز

مدیر جریان چیست، کیست و یا کجاست؟

مدیر جریان ساز ، جایی است که مدیران دلیل حال خوب هم میشوند ، با هم بودن را تجربه میکنند و در کنار هم برای موفقیت تلاش میکنند. مدیر جریان ساز نمونه کوچکتر یک جامعه اقتصادی همگراست.

مدیر جریان ساز و بنیانگذاران آن معتقدند که در کشوری مانند ایران که هم از ناحیه بی مهری های خارجی رنج میبرد و هم در چنگال دیو بوروکراسی داخلی در حال جنگیدن در دو نقطه مختلف است ، میتوان با شکل دهی جریان های اجتماعی مبتنی بر تعامل در منافع و نیز بیدار کردن روحیه خود باوری ، آن هم بر اساس انتقال تجارب واقعی مدیران نسل های قبل به نسل جدید و نه اوهام مشتی سوداگر آموزشی ایران عزیزمان در خصوص اقتصاد گرانبار خویش به توفیقاتی مانند ملل مذکور دست خواهد یافت و روزی بر قله های رفیع اقتصاد و رفاه، برای تمدنی به قدمت حضور اندیشه در جوامع بشری خواهد ایستاد و در این مهم نیاز به یاری هیچ عامل داخلی و خارجی جز بدنه زحمتکش و نجیب ملت ایران نخواهد داشت ...

مشاوره آنلاین دوره های مدیرجریان ساز
مدیر جریان چیست، کیست و یا کجاست؟

آخرین مقالات مدیرجریان ساز